Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/07/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
10,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  20 người
120,000 VNĐ - 210,000 VNĐ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
14,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  4 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
30/06/2022 Ứng tuyển ngay