Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 30,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
2,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ 30/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
3,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 31/08/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  20 người
90,000 VNĐ - 170,000 VNĐ
90,000 VNĐ - 170,000 VNĐ 30/05/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ
5,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 30/07/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ
90,000 VNĐ - 160,000 VNĐ 15/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/07/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
14,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ
14,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 30/12/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  4 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 31/03/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
500,000 VNĐ - 800,000 VNĐ
500,000 VNĐ - 800,000 VNĐ 30/06/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*