Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 30/09/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
31/10/2021 Ứng tuyển ngay
Part-time  5 người
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  10 người
9,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
15,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 30/04/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
15,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay