Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 14,000,000 VNĐ 31/05/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  5 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ
18,000,000 VNĐ - 22,000,000 VNĐ 30/11/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/08/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*