Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ 30/11/2021 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
2,500,000 VNĐ - 5,000,000 VNĐ 01/07/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 31/07/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
8,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 30/06/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  3 người
4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  2 người
6,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 28/02/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/08/2022 Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
7,000,000 VNĐ - 10,000,000 VNĐ 31/05/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
18,000,000 VNĐ - 25,000,000 VNĐ 30/04/2022 Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
31/08/2022 Ứng tuyển ngay