Ứng tuyển vị trí: THANH TRA GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
THANH TRA GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 30,000,000 VNĐ

Công tác cung ứng đầu vào cho sản phẩm Tiếng Anh giao tiếp:

- Giám sát việc mở lớp khai giảng hàng tháng

- Hoạch định số lượng nhân sự giảng viên Việt Nam và bản ngữ

- Hoạch định số lượng nhân sự trợ giảng.

- Giám sát hoạch định địa điểm và cơ sở vật chất, vật phẩm cần thiết cho lớp học.

Công tác cung cấp đầu vào cho sản phẩm Tiếng Anh giao tiếp::

- Giám sát việc cung cấp nhân sự giảng viên Việt Nam và bản ngữ.

- Quản trị số lượng nhân sự trợ giảng.

- Quản trị số lượng và chất lượng địa điểm và cơ sở vật chất cần thiết cho lớp học.

Công tác quản lý vận hành lớp học:

- Lên kế hoạch mở lớp khai giảng khóa học tiếng Anh hàng tháng theo chỉ tiêu kinh doanh.

- Giám sát sĩ số mở lớp.

- Giám sát cung cấp nhân sự cho việc khai giảng.

- Giám sát cơ sở vật chất phục vụ cho việc khai giảng.

- Giám sát các công việc liên quan đến hoạt động mở lớp tại các cơ sở.

Công tác chăm sóc khách hàng:

- Giám sát việc thực hiện điểm test đầu vào của nhân viên chăm sóc khách hàng

- Giám sát việc thu hồi công nợ của học viên.

Quản lý chất lượng khoá học Tiếng Anh giao tiếp:

- Thiết kế các hệ thống để đo lường và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

- Thiết kế hệ thống đo lường và kiểm soát chất lượng nhân sự đào tạo và cơ sở vật chất trong khóa học.

- Giám sát việc xử lý phản hồi, nâng cao chất lượng dịch vụ

- Giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến chăm sóc khách hàng.

Quản lý chất lượng khoá học Tiếng Anh giao tiếp:

- Quản trị nâng cấp tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

- Quản trị nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất.

- Quản trị công tác nâng cao chất lượng giảng viên và trợ giảng, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công tác xây dựng chính sách đãi ngộ, công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp và kết nối nhân viên, công tác đào tạo và phát triển nhân tài.

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo đo lường, đề xuất cải tiến MKT.

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*