Ứng tuyển vị trí: CTV NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - R&D (ONLINE/OFFLINE)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CTV NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN - R&D (ONLINE/OFFLINE) 0 VNĐ

- Soạn các bộ Lesson plan cho 2 khoá học: tiếng Anh giao tiếp chung và tiếng Anh cho người đi làm theo hướng dẫn và tiêu chuẩn của ban RnD 

- Nhận KPI số bộ Lesson plan hoàn thành theo tuần, và cam kết hoàn thành trong tuần đó

- Tham gia các buổi đào tạo và họp nhóm để cập nhật thông tin và đồng bộ tiêu chuẩn giữa các thành viên trong đội

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*