Ứng tuyển vị trí: TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÚC LỢI

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÚC LỢI 0 VNĐ

Mô tả công việc

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan.

- Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức - Hành chính - Nhân sự

- Trực tiếp lên bảng lương và đảm bảo việc chi trả lương cho CBNV đúng thời hạn

- Giải quyết thủ tục tăng giảm lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc cho CBNV theo đúng quy trình giải quyết chế độ của Công ty

- Đại diện Công ty làm việc với các tổ chức chính quyền về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của công ty

- Quản lý phòng Hành chính - Phúc lợi với quy mô 05 Chuyên viên đảm bảo hoàn thành chức năng nhiệm vụ của phòng

- Báo cáo công việc định kỳ và khi có phát sinh

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

*
*
*
*
*