Ứng tuyển vị trí: GIẢNG VIÊN IELTS PART-TIME

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
GIẢNG VIÊN IELTS PART-TIME 25,000,000 VNĐ

Giảng dạy/Đào tạo:

- Giảng dạy chuyên sâu một (hoặc nhiều kĩ năng) của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên. 

- Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn bởi LangGo

- Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy,…

- Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Gi ảng viên (Online & Offline)

- Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập. 

- Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu. 

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.